Sporten en bewegen

Kickboksen!

Over ons sportproject

Onze persoonlijk begeleider Amy Eisenburger is gestart met lessen kickboksen en fitness, gericht op zowel mentale groei als fysieke kracht, het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en persoonlijk ontwikkeling. “Bewegen, en dan met name fitness en kickboksen, biedt niet alleen plezier; het heeft ook allerlei andere voordelen,” vertelt Amy.

“Naast een fysieke uitdaging is het een fijne uitlaatklep voor de geest. Zo kun je tijdens de trainingen bijvoorbeeld op een veilige manier frustraties loslaten. Je gaat je fitter voelen, kunt stress beter aan, kortom: je geestelijke en fysieke gesteldheid gaat er fors op vooruit.”

Uit onderzoek blijkt dat onze lichamelijke gezondheid van directe invloed is op ons welzijn. Ervaren dat je fit bent, en het gevoel dat je stress aankunt, zijn bevorderlijk voor je algehele geestelijke en fysieke gesteldheid. Eerdere onderzoeken, inzichten en ervaringen laten zien dat je met dit zorgproject positieve effecten kunt verwachten op onder meer:

– de behoefte aan medicatie, zoals slaap- en kalmeringsmedicatie
– gewicht
– kwaliteit van leven
– zelfstandigheid

Sport en bewegen is helaas niet vanzelfsprekend voor mensen met een psychische aandoening, terwijl het hen juist zoveel goed heeft te brengen. Vandaar dat wij dit sportproject zijn gestart.

Voor wie

Sporten, ook voor jou?

Cliënten binnen de doelgroep van Chiqcare Woonzorg hebben vaak te kampen met problemen rondom een (lager) IQ, het richten en vasthouden van aandacht, taken onthouden en plannen. Ook is er is doorgaans sprake van beperkt inzicht, verstoorde waarneming en/of gebrek aan interne motivatie als onderdeel van een aandoening of ziektebeeld. Al deze factoren werken belemmerend op een gezonde levensstijl. Voor henzelf is het moeilijk om dit zelfstandig te verbeteren en onze zorgmedewerkers ervaren dat het lastig is hen aan het bewegen te krijgen.

Met dit sportproject willen wij hier verandering in brengen. Belangrijk aspect is het wegnemen van drempels om te gaan sporten en het stimuleren van motivatie en drijfveren.

Met name onze doelgroep ervaart een hoge drempel om naar de sportschool te gaan. Vanwege angst voor vooroordelen, het gevoel anders te zijn, schaamte en onzekerheid. En ook vanwege angst om niet mee te kunnen komen met anderen tijdens een les en omgaan met lastige emoties tijdens het bewegen. Het vraagt vertrouwen in de eigen sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden om over deze drempel heenstappen. Met dit sportproject willen we bij ChiqCare de drempel verlagen.

Aansluiten bij de eigen leefwereld

In lijn met onze missie en visie en de competenties waarmee wij dagelijks werken bij de begeleiding en zorg aan onze cliënten, sluiten we ook in dit project aan op de leefwereld van mensen met een psychische aandoening. We creëren een omgeving waar iedereen zich welkom voelt en kiezen daarbij voor maatwerk.

Positieve effecten en resultaten

ChiqCare Woonzorg werkt met zorgplannen (WMO en WLZ), waarin wij onder meer de doelen van het Plan van Aanpak van de gemeente verwerken. We stellen deze doelen op in samenwerking met de cliënt en verdeeld over de verschillende zorgdomeinen. Met dit sportproject verwachten wij op alle domeinen verbeteringen te kunnen zien, zoals we hieronder, aan de hand van de domeinen uit het WMO-plan illustreren.

Geestelijk Welzijn
Verminderen gevoelens van eenzaamheid, versterken zelfvertrouwen en zelfbeeld; minder stress en spanning, meer rust in het hoofd, vergroten van eigenwaarde. Daarnaast: terugdringen van depressieve gevoelens en – bijvoorbeeld – verminderen van negatieve symptomen als weinig energie, verwaarlozing van zichzelf en sociale contacten bij schizofrenie.

De te verwachten verbeteringen op het gebied van geestelijk welzijn, hebben positieve effecten die doorlopen naar volgende domeinen, te weten:

Dag-invulling
De positieve effecten op het geestelijk welzijn zullen vanzelfsprekend doorwerken op overige doelen met betrekking studie, werk en dagbesteding. Deelnemers aan het sportproject zullen in staat zijn met meer (zelf)vertrouwen te werken aan deze doelen. Mede door het integreren van sport binnen het vaste weekprogramma en hier vaste structuur in te bieden, iets wat van groot belang is voor onze doelgroep: cliënten ervaren hierdoor houvast en veiligheid.


Sociaal Netwerk
Met het inzetten van het sportproject, stimuleren we bewegen met ‘gelijkgestemden’ en creëren we tegelijkertijd mogelijkheden om op een laagdrempelige manier mensen te leren kennen en het eigen sociale netwerk uit te breiden.

Praktische Woonvaardigheden
Onder dit domein vallen veelal doelen waarbij onze cliënten werken aan het bereiden van gezonde maaltijden, afvallen, fitter worden, over meer energie beschikken. Eigenlijk alles wat nodig is om de gezondheid te verbeteren. Met sporten als vast onderdeel van de weekstructuur, zijn op dit gebied versneld verbeteringen te verwachten. Ook geloven wij erin dat dit positieve effecten zal hebben op het dag- en nachtritme van deelnemers aan het sportproject. Dit is een onderwerp dat bij veel van onze cliënten om aandacht vraagt. Enerzijds zullen cliënten door het sporten meer energie ervaren en anderzijds zal de fysieke inspanning een bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezonder dag- en nachtritme.

Geluk

Ook dit domein speelt een rol bij deze pilot. Cliënten werken aan doelen die hem/haar een geluksgevoel opleveren. Wij verwachten dat zij dankzij sporten en bewegen deze doelen eerder realiseren.

Alles bij elkaar zien wij deelname aan het sportproject als mooie stap naar meer zelfstandigheid en het bevorderen van deelname/participatie aan de maatschappij.