Over ChiqCare

Onze missie

Waar we voor gaan

Bij ChiqCare stimuleren we de persoonlijke groei van mensen met aandacht en zorg op maat, waardoor mensen gelukkiger zijn. Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn hierbij onze norm. Deze missie geldt eveneens voor het personeel van ChiqCare; juist door goede begeleiding, open structuur en een
gepaste waarderingsformule vergroten we het werkgeluk van personeel.

Bij ChiqCare richten we ons op mensen met een stoornis in het autistisch spectrum /een psychische of psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking op basis waarvan iemand een onafhankelijke diagnose heeft verkregen om beschermd of begeleid te mogen wonen. Ons uiteindelijke doel is dat deze mensen door middel van begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

  • Aandacht voor de mensen
  • Persoonlijke groei
  • Zorg op maat
  • Levensgeluk
  • Vertrouwen
  • Gelijkwaardigheid

Onze visie

Waar we voor staan

Iedereen heeft het recht om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren. Daarom kijken wij naar de leer- en ontwikkelmogelijkheden van mensen, waarbij we als uitgangspunt hebben dat er altijd méér is dan de gediagnostiseerde stoornis. In onze ondersteuning hanteren we de wensen van deze mensen als leidraad voor ons handelen en betrekken we ze bij het ondersteuningsproces. Deze wensen zijn uitvoerig opgenomen in het zorgplan dat dagelijks een uitgangspunt vormt voor onze zorg.

Naast de zelfredzaamheidsdoelen speelt ‘geluk’ een belangrijke rol in het zorgplan. Want ruimte voor persoonlijk geluk, zoals het bijwonen van een voetbalwedstrijd, zorgt ervoor dat men zich als mens beter en positiever ontwikkelt, waardoor de zorgvraag afneemt.

Ons team

We werken graag CHIQ

Het team van ChiqCare bestaat uit circa 25 werknemers. Van directeur tot orthopedagoog en van zorgbemiddelaar tot stagiaire selecteren we onze mensen op basis van vier kerncompetenties: Commitment, Happiness, Innovation en Quality (CHIQ). Dat wil zeggen dat we op betrokken en vernieuwende wijze de kwaliteit van leven en het geluk van onze bewoners voorop stellen. Elke dag opnieuw.

Omdat we het belangrijk vinden dat ons team deskundig is en blijft, besteden we veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. We bieden medewerkers scholing en intervisie. We maken gebruik van en ontwikkelen onze talenten, zoals we dat ook doen met onze bewoners.

Cliëntenraad en Medenzeggenschapsraad

Samen beslissen over kwaliteit en zorg

Een aantal zaken bepalen onze kwaliteit van zorg. Vanzelfsprekend hanteren we een kwaliteitsmanagementsysteem passend bij onze dienstverlening. Maar de mening van onze cliënten vinden we minstens zo belangrijk. Daarom hebben we bij ChiqCare een cliëntenraad en medezeggenschapsraad. De input van de cliëntenraad en medezeggenschapsraad wordt gebruikt om ons beleid te verbeteren en onze dagelijkse gang van zaken beter af te stemmen op de behoefte van onze bewoners.

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen ChiqCare Woonzorg. Om die reden is het van belang dat alle groepen cliënten binnen ChiqCare Woonzorg zijn vertegenwoordigd. Zo streven wij ernaar om van elke woning minstens 1 cliënt in de cliëntenraad te hebben en dat minstens 1 cliënt die op zichzelf woont ook al onze ambulante cliënten vertegenwoordigt. De cliëntenraad komt gemiddeld 1 keer per 6 weken bij elkaar. Soms worden medewerkers van ChiqCare uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.

De medezeggenschapsraad (MR) draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkelingen en gang van zaken binnen ChiqCare. De MR is nauw betrokken bij de organisatie en praat en beslist mee over het beleid.

Toezicht en bestuur

Transparante organisatie

Chiqcare heeft een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ChiqCare Woonzorg. Het toezicht is onder andere gericht op de wijze waarop de directie de risico’s beheerst en hoe deze zorg draagt dat de lange termijn continuïteit geborgd is.

Kwaliteit

Aandacht voor zorg

ISO-9001

ChiqCare is door de onafhankelijke KIWA inspecteur sinds eind 2016 officieel gecertificeerd voor de  kwaliteitsnormering: ISO-9001:2015. Voor ons is deze certificering méér dan een optimaal kwaliteitskeurmerk. Dit is een directe erkenning voor onze goede bedrijfsvoering en vernieuwende aanpak in de zorg.

Kwaliteitsrapport

Met behulp van ons kwaliteitsverslag willen wij een inkijkje geven in de wijze waarop wij jaarlijks goede zorg hebben getracht te leveren aan onze bijzondere en mooie doelgroep, waar we aan hebben gewerkt en waar we verder aan zullen gaan werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat wij de kwaliteit van zorg continu blijven verbeteren en vinden transparantie daarover belangrijk.

Jaarrekening en jaarverslag

De actuele jaarrekening en het jaarverslag van ChiqCare kun je online inzien via de website Jaarverslagen Zorg.

Branchevereniging  kleinschalige zorg

ChiqCare is aangesloten bij de branchevereniging kleinschalige zorg. Sinds 2011 zet deze vereniging zich als belangenbehartiger, ondersteuner en adviseur in voor honderden kleinschalige zorgaanbieders. Ook signaleert zij trends en ontwikkelingen in de branche en bespreekt deze aan tafel van het Ministerie van VWS.