KLACHTEN

ChiqCare biedt hoogwaardige zorg en selecteert haar personeel met de grootst mogelijke zorg.

ChiqCare biedt hoogwaardige zorg en selecteert haar personeel met de grootst mogelijke zorg. Wij stellen continu alles in het werk om onze cliënten naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze professionele dienstverlening kunnen optimaliseren om herhaling van uw klacht te voorkomen. Aarzelt u alstublieft niet en neem bij een ontevreden gevoel en/of gebeurtenis zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Inleiding:

Het klachtenrecht van onze cliënten is een formeel recht. Dat wil zeggen dat u als cliënt uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure. Van deze klachtenregeling kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van ChiqCare. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een door uzelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

 

Voorwaarden van ons klachtenreglement:

– Wij bieden deskundigheid voor de afhandeling van uw klacht.

– Wij bieden zo nodig onafhankelijke externe deskundigen.

– Mogelijkheid snel en eenvoudig uw klacht indienen bij de directie ChiqCare.

– Ruime termijn om uw klacht daadwerkelijk schriftelijk in te dienen.

– Wij bieden na een intern afhandelingproces de keuze voor een klachtencommissie.

 

Doel van ons klachtenreglement:

– Het verbeteren van onze zorgverlening.

– De geboden kwaliteit verbeteren en waarborgen.

– Transparantie bieden aan cliënten en derden omtrent onze organisatie.

– Controle behouden van misstanden.

– Cliënten tevreden stellen met de wijze waarop wij klachten serieus behandelen.

– Oplossingen aanbieden om klachten naar volle tevredenheid af te handelen.

 

Voorwaarden interne procedure klachtenregeling:

1. Een klacht dient binnen 6 maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarover wordt geklaagd ingediend te worden. In bijzondere gevallen kan een klacht die langer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden in behandeling worden genomen.

2. De klacht dient schriftelijk ter attentie van de directie van ChiqCare te worden ingediend.

3. De klacht wordt geregistreerd en klager ontvangt met bekwame spoed een ontvangstbevestiging, hetzij per post hetzij per e-mail.

4. De directie van ChiqCare verplicht zich binnen 2 weken na ontvangst van de klacht deze ter behandeling neer te leggen bij de direct betrokkene(n) van de klacht, dan wel bij de leidinggevende van de afdeling/zorglocatie waarop de klacht betrekking heeft.

5. De directie is bevoegd om gedurende de hiervoor omschreven 2 weken zelf een onderzoek in te stellen.

6. De functionaris die de klacht daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, dient de klacht binnen 4 weken na ontvangst daarvan naar volle tevredenheid van de klager/cliënt op te lossen.

7. Van de totale afhandeling van de klacht, dient de behandelend functionaris een volledig rapport op te stellen en deze aan de directie van ChiqCare aan te bieden. De directie beoordeelt de geboden oplossing en bevestigt deze aan de klager met de conclusie dat de klacht is opgelost cq is verholpen.

8. Indien de functionaris de klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft kunnen oplossen, zal de directie de klacht en alle bescheiden, in overleg met de klager, doorverwijzen naar de klachtencommissie;

9. De klachtencommissie zal na ontvangst daarvan de klager met bekwame spoed hiervan op de hoogte stellen en zal zich inspannen om binnen 4 weken met een passende oplossing cq oordeel te komen.

10. De klachtencommissie is gerechtigd in eerste aanleg om de klacht in der minne op te lossen.

11. De klager kan te allen tijde zijn/haar klacht schriftelijk intrekken zonder nadere opgaaf van redenen.

12. Zowel klager als diegene waarover wordt geklaagd, dan wel ChiqCare zelf kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of (proces)vertegenwoordiger.

13. Indien blijkt dat de klacht feitelijk gezien gekwalificeerd kan worden als zijnde een strafbaar feit, is ChiqCare gerechtigd de klacht voor te leggen aan politie en justitie voor verdere afhandeling daarvan.

14. Hangende de behandeling van de klacht zullen zowel klager als ChiqCare geen mededelingen naar derden doen.

 

De Klachtencommissie:

Deze commissie is door de directie van ChiqCare aangesteld. De klachtencommissie en de aan haar gelieerde deskundigen en juristen zijn volledig onafhankelijk en hebben geenszins enig geldelijk belang in ChiqCare.

 

Externe Klachteninstanties:

Cliënten kunnen hun klacht, hetzij direct hetzij na afhandeling van de interne klachtenregeling zoals hiervoor omschreven, aanhangig maken bij:

– Civiele Rechter (Rechtbank Utrecht)

– Strafrechter

– Tuchtcollege

– Inspectie van de Gezondheidszorg