ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden ChiqCare Zorgexploitatie B.V.

Algemene Voorwaarden ChiqCare Zorgexploitatie B.V.

ChiqCare is de handelsnaam van de besloten vennootschap ChiqCare International Holding BV., statutair gevestigd te Soesterberg en kantoorhoudende te Amersfoort. ChiqCare handelt onder de naam ChiqCare Zorgexploitatie B.V. en is eveneens gevestigd te Amersfoort;

 1. ChiqCare is een optimale zorgverlener, waarbij zowel extra murale als intramurale zorg wordt verleend aan haar cliënten op zowel medische gronden als op basis van lifestyle wensen en/of familie ondersteuning;
 2. ChiqCare selecteert haar personeel en detacheringskrachten met de grootst mogelijke zorg. Cliënt mag erop vertrouwen dat de zorgverlener al haar personeel direct en indirect uitvoerig heeft gescreend. Cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage recente verklaring van goed gedrag, diploma’s, certificaties waaruit de behaalde opleiding blijkt en verplichte registratie (BIG) van de verpleegkundige/hulpverlener van ChiqCare;

3.Partijen zijn na een gedegen intake gesprek overeengekomen dat ChiqCare zich conform de overeengekomen periode en op de nader omschreven locatie (zorg)werkzaamheden gaat verrichten in opdracht en voor rekening van de cliënt zoals in de afzonderlijke overeenkomst is vastgelegd;

4.De cliënt verklaart hiermede dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is om deze overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen. Cliënt wijst zelf zonodig een familielid of een derde aan om eveneens zijn/haar belangen te behartigen;

5.Cliënt is gerechtigd om zijn/haar zorgverlener zelf te aan te wijzen. ChiqCare spant zich in om de juiste zorgverlener te selecteren, waarvan ChiqCare op voorhand meent dat hij/zij de juiste persoon is om de cliënt optimaal van dienst te zijn. Cliënt is gerechtigd om een zorgverlener van ChiqCare aan te wijzen als zijn/haar persoonlijke assistent;

 1. Op de zorgovereenkomst is geen CAO van toepassing.
 2. ChiqCare verricht in beginsel de werkzaamheden in de directe leefomgeving van de cliënt.
 3. ChiqCare garandeert de kwaliteit van de gevraagde (zorg) dienstverlening en verricht alle werkzaamheden zoals van een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. De zorgverlening voldoet indien van toepassing aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
 4. De cliënt zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden, voor zover dit van hem/haar kan worden verlangd.
 5. ChiqCare houdt zich strikt aan zijn/haar geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënt, diens gezin, partner en/of huisgenoten.
 6. ChiqCare zorgt ervoor dat de cliënt over alle relevante stukken beschikt aangaande het zorgdossier en de documenten die verband houden met de zorgverlener.
 7. Bij ziekte of legitieme verhindering van de (vaste) verpleegkundige cq hulpverlener, zal cliënt in beginsel de aangewezen vervanger door de zorgverlener accepteren. Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken) is cliënt gerechtigd een nieuwe vaste verpleegkundige/hulpverlener aan te wijzen.
 8. Beide partijen mogen de zorgovereenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één kalendermaand. Opzegging geschiedt altijd schriftelijk, tenzij zulks niet van cliënt kan worden verlangd.

14.De zorgovereenkomst eindigt per direct, zonder opzegtermijn en zonder tussenkomst van de rechterlijke macht indien: cliënt overlijdt, het zorgkantoor cq verzekeraar van cliënt beslist dat cliënt geen recht meer heeft op vergoeding en cliënt beslist de zorg niet uit eigen middelen te voldoen, ChiqCare failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend.

 1. ChiqCare is niet aansprakelijk voor indirecte schade of onstane gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de (zorg) werkzaamheden voor cliënt, anders dan omschreven in de reguliere (zorg) opdracht; Cliënt vrijwaart ChiqCare voor aanspraken van wie dan ook die jegens ChiqCare te gelden worden gemaakt en het gevolg zijn van (zorg) werkzaamheden die ChiqCare in het kader van deze overeenkomst heeft verricht of zal verrichten. Indien cliënt buiten de (zorg) opdracht werkzaamheden door en voor andere dan ChiqCare laat verrichten, dient cliënt ChiqCare onverwijld hiervan in kennis te stellen, onverkort de verplichting tot het aantekenen daarvan in het clientendossier;

Betalingsvoorwaarden:

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de facturen van ChiqCare direct naar cliënt verzonden.
 2. ChiqCare factureert altijd achteraf in de eerste week na de kalendermaand waarin de zorg aan cliënt is verleend.
 3. Cliënt heeft recht op een deugdelijke urenstaatregistratie.
 4. Cliënt heeft jegens ChiqCare een betalingsverplichting van 14 dagen na facturatiedatum, bij gebreke waarvan ChiqCare gerechtigd is wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.
 5. Indien cliënt een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden, is zorgverlener gerechtigd zonder ingebrekestelling, haar (zorg) werkzaamheden op te schorten tot nader order.