Kwaliteitseisen Zorgverlener:

 1. Onderstaande bepalingen en voorwaarden zijn onderdeel van de beschreven zorg-en werkprotocollen die binnen ChiqCare zijn vastgesteld en getoetst. Ten aanzien van deze eisen van kwaliteit is ChiqCare door KIWA Nederland NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd onder dossiernummer KSC-K92340/01;
 2. ChiqCare staat geregistreerd bij het Ministerie van VWS onder dossiernummer: 17265;
 3. ChiqCare is geregistreerd als zorgverlener bij het Vektis onder AGB-code: 72-727433;
 4. ChiqCare is geregistreerd als zorgverlener bij de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) onder dossiernummer: 300-2632;

Partijen komen als volgt overeen:

 1. Algemeen:
 2. ChiqCare algemeen is een optimale zorgverlener, waarbij zowel extramurale als intramurale zorg wordt verleend aan haar cliënten op zowel medische, psychische en/of lichamelijke gronden als op basis van lifestyle wensen en/of familiaire ondersteuning;
 3. Zorgverlener ChiqCare WoonZorg richt zich specifiek op woonbegeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke handicap of op basis van een diagnose volgens DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) op zorgvuldig geselecteerde zorglocaties, waarbij zorgverlener zich inspant om woongroepen relatief klein te houden om de kwaliteit van leven te optimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten;
 4. ChiqCare selecteert haar personeel met de grootst mogelijke zorg. Cliënt cq. Budgethouder mag erop vertrouwen dat de zorgverlener al haar personeel direct en indirect uitvoerig heeft gescreend. Cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage recente verklaring goed gedrag, diploma’s en/of certificatie, waaruit de behaalde opleiding blijkt. Bij een verpleegkundige dient de Big-registratie overlegd te worden. Ten aanzien van WoonZorg kan ook volstaan worden met de kwalificatie “ervaringsdeskundige”.
 5. ChiqCare spant zich in om de juiste hulpverlener/begeleider te selecteren, waarvan zorgverlener op voorhand meent dat hij/zij de juiste persoon is om de cliënt optimaal van dienst te zijn;
 6. Partijen zijn na een gedegen intake gesprek, zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001:2015 overeengekomen dat de zorgverlener zich conform de hierna te noemen periode, al dan niet voor onbepaalde tijd, en op de hierna omschreven zorglocatie, zorg annex begeleidingswerkzaamheden gaat verrichten in opdracht en voor rekening van de cliënt;
 7. De cliënt, dan wel de budgethouder of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaart hiermede dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn om deze overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen. Cliënt wijst, indien nodig, een familielid of derde aan om eveneens zijn/haar belangen te behartigen;
 8. Zorgverlener biedt in beginsel de cliënt woonzorg met (intensieve) individuele begeleiding aan, bestaande uit het gebruik van een eigen kamer, de gemeenschappelijke ruimtes in de woning en de omliggende grond. Tenzij de begeleiding overeenkomstig de gemaakte afspraken ambulant (thuis bij cliënt) worden aangeboden;
 9. Tenzij er ambulante ondersteuning wordt verleent, gebruikt cliënt de aangeboden kamer en woonruimte met aan-en toebehoren zoals een goed gebruiker cq huurder betaamt;
 10. Zorgverlener maakt separaat en in overleg met de cliënt na aanvang van het zorgcontract, althans binnen de tussen partijen overeengekomen termijn, een zorg-en begeleidingsplan op. Deze kan geschreven worden op basis van het eerder opgestelde “plan van aanpak” van de betrokken gemeente, waaraan ChiqCare zich moet conformeren;
 11. Zorgverlener ChiqCare is aangesteld als erkend leer-en werkbedrijf en zal zich inspannen om naast vast gediplomeerd personeel, ook stagiaires mee te laten functioneren in de dagelijkse begeleiding van cliënten, tenzij de cliënt aangeeft een stagiaire niet op prijs te stellen;

 

 1. Gevraagde dienstverlening:
 • U heeft gevraagd in samenspraak met de betrokken gemeente om een maatwerkvoorziening zorg in de vorm van een goede woonruimte (kamer) in omgeving Soest met passende (intensieve) begeleiding en/of verzorging, alles als nader omschreven in de gegeven zorgindicatie cq gemeentelijke zorgbeschikking.
 • Onze begeleiding heeft primair als doel, u positief te activeren om te komen tot een gefaseerde opbouw naar een prettige woonomgeving al dan niet met een zinvolle dagbesteding. ChiqCare spant zich in om passende dagbesteding te vinden en dat te behouden. Directe zorgdoelen zijn ondermeer: oplossingsgericht denken en handelen, problemen onder controle krijgen, (ADL) vaardigheden aanleren, stabiliseren, in stand houden en vervolgens verder ontwikkelen;
 • Subsidiair spant zorgverlener zich in om de (intensieve) begeleiding, verzorging en dagbesteding zo in te richten dat u uiteindelijk de stap kan maken naar zelfstandig wonen al dan niet (nog) onder begeleiding van ChiqCare WoonZorg;
 • ChiqCare houdt zich zoveel mogelijk aan de zorgdoelen gebaseerd op vergroting binnen de zelfredzaamheidmatrix, voor zover dat binnen alle redelijkheid van de zorgverlener mag worden verwacht;
 1. Aangeboden dienstverlening:

Verwijzend naar de gevraagde dienstverlening en de daarop volgende zorgindicatie cq zorgbeschikking gemeente, biedt zorgverlener in overleg met de zorggemeente (wijkteam-buurtteam) of het zorgkantoor de cliënt het navolgende aan:

 1. Persoonlijke Begeleiding Individueel (praktisch en specialistisch).
 2. Persoonlijke verzorging.
 3. 24 uurs bereikbaarheid (hetzij fysiek, hetzij op afstand per telefoon).

Aan u wordt evt. een passende woonruimte met (intensieve) begeleiding en/of verzorging per week geboden.

 • Cliënt dient conform de richtlijnen PGB en de daaruit voortvloeiende bepalingen van de Sociale Verzekeringsbank zelf voor betaling zorg te dragen aangaande dagelijkse boodschappen en levensonderhoud;
 • In samenspraak en met goedkeuring van de betrokken gemeente wordt een budget PGB vrijgegeven voor de specialistische en/of praktische begeleidingsuren per week, al dan niet in samenhang met dagbesteding en/of kortdurend verblijf;
 1. Aanvang en beëindiging:
 2. Deze zorgovereenkomst vangt aan op de datum van de afgegeven beschikking dan wel per direct op de datum van ondertekening cq datum ingang zorg beschikking gemeente. In beginsel is deze overeenkomst voor onbepaalde tijd en gelden voor einde overeenkomst de bepalingen zoals hieronder vermeld;
 3. De Gemeente heeft in beginsel een beschikking voor begeleid wonen afgegeven voor de duur zoals in de gemeentebeschikking staat vermeld. Deze kan tzt door de gemeente worden verlengd, indien daar enig aanleiding voor is;
 4. Beiden partijen mogen deze overeenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand. Opzegging geschiedt altijd schriftelijk, tenzij zulks niet van cliënt kan worden verlangd;
 5. Deze overeenkomst, al dan niet inclusief het gebruik van de aangeboden woonruimte met aan-en toebehoren eindigt per direct, zonder opzegtermijn en zonder tussenkomst van de rechterlijke macht indien:

– cliënt overlijdt;

– er sprake is van overmacht of tenietgaan van de zorglocatie als gevolg van brand, stormschade etc.

– het zorgkantoor, de gemeente cq verzekeraar van cliënt, om moverende redenen, heeft besloten

dat cliënt geen recht meer heeft op vergoeding en cliënt besluit de zorg NIET uit eigen middelen

te voldoen;

– de indicatiestelling cq zorgbeschikking afloopt en er géén nieuwe indicatiestelling wordt afgegeven;

– zorgverlener failliet is verklaard of aan haar surseance van betaling is verleend;

– cliënt zich aanwijsbaar, met inachtneming van zijn/haar stoornis, niet gedraagt zoals een goed

(mede)bewoner betaamt. Hierbij gelden onder meer de aan cliënt kenbaar gemaakte huisregels

van de aangeboden zorglocatie;

– cliënt aanwijsbaar dusdanig afwijkend gedrag vertoont, waardoor de harmonie en het woongenot

van andere bewoners en nabije buren  op die locatie ernstig in gevaar komt (oa. drugsgebruik,

vernieling, handgemeen, toebrengen lichamelijk letsel, overmatig alcoholgebruik, overlast in de

breedste zin van het woord);

– cliënt zodanig ernstige strafbare feiten heeft gepleegd die een duidelijke weerslag hebben op de

relatie met ChiqCare, begeleiding  en/of de medebewoners (cliënten), dat het voortduren van deze

overeenkomst in alle redelijkheid niet langer van ChiqCare kan worden verlangd;

– cliënt door een vakbekwame derde (zorgprofessional) een psychiatrische indicatie krijgt om elders

te worden opgenomen;

 1. Vorenstaande “uit zorg” maatregelen worden door ChiqCare NIET uitgevoerd, indien ChiqCare meent dat het stopzetten van de zorgovereenkomst cq begeleiding op dat moment onverantwoord is omdat er sprake is van noodzakelijke zorg. In dat geval behoudt ChiqCare zich het recht voor om cliënt (tijdelijk) elders te plaatsen, hetzij op een andere zorglocatie, hetzij op een passend logeeradres. Onverlet de verplichting van ChiqCare dit met bekwame spoed te melden aan de betrokken gemeente (wijkteam, buurtteam) of het zorgkantoor;
 2. Bij (directe) beëindiging van deze zorgovereenkomst neemt ChiqCare een redelijke termijn in acht alsmede de hierna omschreven nazorg, die in alle redelijkheid van ChiqCare als zorgaanbieder mag   worden verwacht;

Nazorg:

 1. Bij het beëindigen van deze zorgovereenkomst spannen ChiqCare en de cliënt, al dan niet in nauwe samenspraak met diens wettelijke vertegenwoordiger en/of behandelaar van het FACT-team dan wel met nauw betrokken hulpverleners, zich in om in onderling overleg tijdig randvoorwaarden te regelen die nodig zijn voor het ontslag en/of de nazorg indien continuïteit van de zorg noodzakelijk is;
 2. Indien deze overeenkomst gepaard gaat met verblijf, is ChiqCare behulpzaam bij het vinden van eventuele andere huisvesting door onder meer de woon-en zorgvraag onder de aandacht te brengen bij haar ketenpartners en collega zorgaanbieders in de nabije regio;
 3. ChiqCare is niet verplicht tot nazorg indien cliënt omwille van strafbare feiten is aangehouden dan wel is meegenomen door politie en/of justitie;
 4. Vergoeding:

De vergoeding voor zorg wordt tzt voldaan vanuit PGB, tenzij cliënt zorg inkoopt bij een door ChiqCare gecontracteerde gemeente. Alsdan wordt de vergoeding voldaan op basis van Zorg In Natura.

 1. Cliënt annex budgethouder ontvangt op basis van een reeds verleende zorgindicatie van het Bureau Jeugdzorg, CIZ of de verantwoordelijke gemeente een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zelf zorg en begeleiding in te kopen. Cliënt gaat akkoord dat zij cq de SVB maandelijks vanuit het PGB de vergoeding uitbetaalt met instemming van de bewindvoerder;
 2. Onderstaande vergoedingen zijn geaccordeerd;
 3. Zorgverlener ChiqCare rekent voor Individuele Begeleiding en Persoonlijke Verzorging € 55,00 per uur dan wel die uurtarieven conform de gegeven beschikking gemeente ad € 65,48 voor specialistische zorg en € 37,80 voor praktische ondersteuning (90% vergoeding 2016-2017). Van de gegeven beschikking wordt een maandloon berekend en verwerkt conform de richtlijnen model zorgovereenkomst SVB.
 4. Zorgverlener ChiqCare biedt cliënt variabele begeleidingsuren.
 5. Cliënt/bewindvoerder dan wel de Sociale Verzekeringsbank bij trekkingsrecht maakt de verantwoorde zorguren over op rekening van de zorgverlener, althans aan ChiqCare B.V. te Soest op rekeningnummer NL05RABO 0118282638 (Rabobank Amersfoort).
 6. Tenzij de cliënt ambulante begeleiding thuis ontvangt, betaalt cliënt, naast de zorgfacturen binnen de richtlijnen PGB voor zorg, begeleiding en dagbesteding, conform de voorschriften een eigen bijdrage voor woning/huur. Hiervan wordt separaat een huurovereenkomst door de aangewezen verhuurder opgesteld;

        Aanvullingen tav vergoeding

 1. Cliënt is vrij om zijn eigen rekeningen te beheren. Cliënt is vrij om zelf aankopen te doen, tenzij zulks hem/haar van rechtswege door onder bewindstelling/curatorschap is onthouden, of cliënt volgens uitspraak handelingsonbekwaam is;
 2. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor aankopen en/of overeenkomsten die cliënt zelf is aangegaan. Ook niet indien cliënt handelingsonbekwaam is of onder bewind cq curatele is gesteld;
 3. Cliënt is gehouden zelf direct voor betaling zorg te dragen aangaande medicijnkosten, apotheek-en drogistkosten in de breedste zin van het woord, thuiszorgleveranciers en overige derden waarmee cliënt en/of budgethouder zelfstandig een overeenkomst heeft gesloten;
 4. Tenzij anders vooraf overeengekomen, dient cliënt zelf voor betaling zorg te dragen, indien hij/zij instemt met een (buiten)activiteit zoals een evenement, uitstapje, theater, bioscoop of anderszins;
 5. Zorgverlener werkt nauw samen met onder meer Sociaal Psychologisch Verpleegkundigen, JobCoaches, werkbegeleiders, psychiaters etc. Indien cliënt, om welke reden dan ook, daar gebruik van wenst te maken, zal cliënt zulks moeten afstemmen met zijn/haar zorgverzekering;
 6. Tenzij anders is overeengekomen, dient cliënt zelf eventuele (zorg)vergoedingen in te dienen bij zijn/haar particuliere zorgverzekeraar;
 7. Indien cliënt geheel op vrijwillige basis en/of zonder CIZ indicatie cq gemeentebeschikking bij zorgverlener verblijft, komen alle zorg-en begeleidingskosten voor rekening van cliënt zelf;
 8. Aanvullende voorwaarden tav Wonen:
 9. Cliënt gaat akkoord met de door zorgverlener aan hem/haar aangeboden en beschikbaar gestelde woonruimte met aan-en toebehoren op de locatie zoals hiervoor omschreven;
 10. Cliënt is gerechtigd gebruik te maken van de faciliteiten binnen de zorgwoning, waaronder internet, radio-en TV aansluiting, meubilair, tuin/balkon en de gemeenschappelijke ruimtes;
 11. Zonder uitdrukkelijke toestemming van zorgverlener, is cliënt niet gerechtigd om eigenmachtig buitenlandse telefoongesprekken te voeren, en betaalsites op internet te raadplegen;
 12. Cliënt is verplicht gedurende zijn/haar verblijf wettelijk aansprakelijk (WA) verzekerd te zijn en dient desgewenst de polis aan zorgverlener te tonen. Cliënt kan door zorgverlener aansprakelijk worden gesteld voor aanwijsbare schade welke door hem/haar zijn aangericht in of aan de zorglocatie cq het woonhuis;
 13. Behoudens toestemming van de zorgverlener, is het verboden om binnen de gehele zorgwoning te roken, kaarsen te branden of open vuur te gebruiken;
 14. Zorgverlener verricht desgewenst de werkzaamheden in de directe leefomgeving van cliënt. Zorgverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen en (medische) gevolgen, indien cliënt geheel op eigen verantwoording en risico, al dan niet in het bijzijn van familieleden, zich buiten ChiqCare begeeft;
 15. Zorgverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van cliënt;
 16. Cliënt dient zich te gedragen, met in achtneming van zijn zijn/haar stoornis, zoals een goed gebruiker/huurder betaamt, voor zover dit redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht. Cliënt draagt bij aan een goede verstandhouding met de zorgverlener en diens medebewoners, voor zover dit van hem/haar kan worden verlangd;
 17. Het is cliënt verboden om gedurende zijn/haar verblijf bovenmatig alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen te gebruiken in en om de zorgwoning. Deze bepaling geldt onder meer ter bescherming van de medebewoners en buurtbewoners;
 18. Cliënt dient zich te houden aan de huisregels zoals die op de zorglocatie geldend zijn. Deze worden aan de cliënt kenbaar gemaakt en zijn zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte(s);
 19. Aanvullende voorwaarden tav Zorgverlening:
 20. Indien nodig is cliënt zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van een wettelijk vertegenwoordiger, hetzij een mentor, curator, bewindvoerder of budgetcoach;
 21. Zorgverlener is verantwoordelijk voor het bijhouden van een deugdelijke urenregistratie en cliëntendossier, terwijl cliënt dan wel diens vertegenwoordiger altijd gerechtigd is om de urenregistratie en het dossier in te zien;
 22. Zorgverlener garandeert de kwaliteit van de gevraagde (woonzorg)begeleiding en verricht alle werkzaamheden zoals van een redelijk handelend zorgverlener cq begeleider verwacht mag worden. Indien van toepassing voldoet de zorgverlening aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
 23. Zorgverlener houdt zich strikt aan zijn/haar geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënt, diens gezin, partner en/of huisgenoten;
 24. Partijen zorgen ervoor dat zorgverlener over alle relevante stukken beschikt aangaande het zorgdossier en de documenten die verband houden met de gevraagde zorgverlening;
 25. Cliënt geeft zorgverlener toestemming om door tussenkomst van een getekende toestemmingsbeschikking zijn/haar dossier bij de voormalige zorgverlener op te vragen;
 26. Bij ziekte of legitieme verhindering van de (vaste) zorgverlener/woonbegeleider, zal cliënt in beginsel de aangewezen vervanger(s) door de zorgverlener accepteren;
 27. Zorgverlener is gerechtigd om gedurende het verblijf derden in te schakelen, waaronder Sociaal Psychologisch verpleegkundigen, jobcoaches, maatschappelijk werkers of anderszins, indien zorgverlener aannemelijk en aanwijsbaar redenen ziet om cliënt beter te laten functioneren of indien zorgverlener meent dat cliënt daarbij gebaat kan zijn in zijn/haar ontwikkeling of de woon-en omgangsituatie daar noodzakelijkerwijs om vraagt;
 28. Zorgverlener ChiqCare is gerechtigd om bij calamiteiten en/of zorgwekkende situaties, die direct verband houden met de zorg en het plan van aanpak, de betrokken gemeente (wijkteam-buurtteam) te informeren. Alles met inachtneming van de pricacy wetgeving;

 

 1. Facturatie en betaling:
 2. Indien cliënt zorg inkoopt met PGB, maken partijen separaat een “model zorgovereenkomst met een zorginstelling” op, geheel volgens het model en richtlijnen van de SVB;
 3. Tenzij anders is overeengekomen, worden de facturen van zorgverlener conform de richtlijnen van de Sociale Verzekerings Bank direct naar de SVB en de wettelijk vertegenwoordiger van cliënt verzonden;
 4. Zorgverlener factureert achteraf na de kalendermaand waarin de zorg aan cliënt is verleend;
 5. Cliënt heeft recht op een deugdelijke urenregistratie van de geleverde (woon)zorg en/of zorgbegeleiding, tenzij partijen conform de facturatiebepalingen bij het SVB een maandloon zijn overeengekomen;
 6. Zorgverlener zal desgewenst rekening en verantwoording afleggen aan het zorgkantoor cq. De gemeente en/of de verzekeraar van cliënt;
 7. Cliënt heeft het recht van reclamatie, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum factuur. Reclameren dient schriftelijk te geschieden, waarbij zorgverlener een e-mail accepteert en kwalificeert als een schriftelijke betwisting;
 8. Cliënt en eventueel diens wettelijk vertegenwoordiger, is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de facturatie en de geldende betalingsverplichting van maximaal 8 dagen na factuurdatum. Een latere betaling door de SVB kan door cliënt worden aangemerkt als overmacht;
 9. Indien cliënt een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 zorgmaanden, is ChiqCare gerechtigd om samen met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, en geheel volgens de richtlijnen SVB en met inachtneming van de pricacy wetgeving, de SVB te benaderen voor de reden van niet betalen. Indien de SVB een geldige reden heeft om niet tot betaling over te gaan (bijvoorbeeld géén budget, géén accordering gemeente zorgovereenkomst), is zorgverlener gerechtigd, zonder verdere aankondiging en/of ingebrekestelling, haar (zorg) werkzaamheden op te schorten tot nader order, tenzij de zorg op dat moment noodzakelijk is of de betrokken gemeente (wijkteam) bevestigt dat de zorg gecontinueerd kan worden op basis van de gegeven beschikking;
 10. Bij non-betaling van zorgfacturen op basis van een gegeven beschikking heeft ChiqCare de verplichting dit terstond mede te delen aan de gemeente (wijkteam-buurtteam) en de eventuele betrokken hulpverlening, zulks om de gemeente in de gelegenheid te stellen een onderzoek naar de oorzaak van non-betaling op te starten;
 11. Slotbepalingen:
 12. Zorgverlener heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze voorwaarden opgesteld. Mocht de situatie zich voordoen dat enige bepaling zoals hiervoor omschreven conflicteert met bepalingen vanuit een hoofdovereenkomst met een gemeente, zorgkantoor of een andere overheidsinstelling, dan zal ChiqCare onverwijld de conflicterende voorwaarde/bepaling laten toetsen bij het Ministerie van VWS in Den Haag;
 13. Zorgverlener beschikt over een vertrouwenspersoon die volstrekt onafhankelijk door elke cliënt van ChiqCare benaderbaar is. Op verzoek van cliënt verwijst ChiqCare hem/haar door naar de vertrouwenspersoon;
 14. Zorgverlener beschikt over een gedegen klachtenregeling en een daaraan gekoppelde klachtenprocedure. Klachten dienen altijd eerst schriftelijk te worden ingediend bij de directie van ChiqCare die voorts de verplichting heeft om binnen een redelijke termijn te reageren;
 15. Zorgverlener beschikt over een cliëntenraad en een daaraan gekoppeld huishoudelijk reglement, waarvoor elke cliënt zich vrijelijk kan opgeven;
 16. Zorgverlener beschikt over een Raad van Toezicht;